弟子规

 imcoffeir   2021-05-10 17:01   79 人阅读  0 条评论

《弟子规》是清代教育家李毓秀所作的三言韵文。 它是依据孔子教诲编成的学童生活规范,其内容采用《论语》"学而篇"第六条:"弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文"的文义,以三字一句、两句一韵编撰而成。全文共360句、1080个字。核心思想是儒家的孝悌仁爱。

基本信息

作品名称

《弟子规》

外文名称

Disciple gauge

作品别名

训蒙文

作者

李毓秀

创作年代

清代

文学体裁

三言韵文

用途

蒙学训化、习惯养成

目录

1作品原文

2入则孝

3出则弟

4谨

5信

   

6泛爱众

7亲仁

8余力学文

9作品注释

10创作背景

   

11后世影响

12作者简介

13作品鉴赏

   

折叠编辑本段作品原文

折叠总叙

zǒng xù

【总 叙】

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

弟 子规 , 圣 人 训, 首 孝 弟, 次 谨 信。

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。

折叠编辑本段入则孝

【入则孝】rù zé xiào

fù mǔ hū, yìng wù huǎn, fù mǔ mìng ,xíng wù lǎn。漫画版弟子规

父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。

fù mǔ jiào, xū jìng tīng ,fù mǔ zé, xū shùnchéng。

父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。

dōng zé wēn ,xià zé qìng,chén zé xǐng, hūn zé dìng。

冬 则 温, 夏 则 凊, 晨 则 省, 昏 则 定。

chū bì gao ,fǎn bì miàn, jū yǒu cháng ,yè wú biàn。

出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。

shì suī xiǎo, wù shàn wéi, gǒu shàn wéi ,zǐ dào kuī。

事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。

wù suī xiǎo, wù sī cáng ,gǒu sī cáng ,qīn xīn shāng。

物 虽 小 ,勿 私 藏 ,苟 私 藏, 亲 心 伤。

qīn suǒ hào, lì wèi jù, qīn suǒ wù, jǐn wèi qù。

亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 去。

shēn yǒu shāng ,yí qīn yōu ,dé yǒu shāng, yí qīn xiū。

身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。

qīn ài wǒ ,xiào hé nán, qīn wù wǒ, xiào fāng xián。

亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 恶 我, 孝 方 贤。

qīn yǒu guò, jiàn shǐ gēng, yí wú sè ,róu wú shēng。

亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。

jiàn bú rù ,yuè fù jiàn ,háo qì suí, tà wú yuàn。

谏 不 入 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。

qīn yǒu jí ,yào xiān cháng ,zhòu yè shì, bù lí chuáng。

亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。

sāng sān nián, cháng bēi yè, jū chù biàn ,jiǔ ròu jué。

丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 绝。

sāng jìn lǐ, jì jìn chéng ,shì sǐ zhě, rú shì shēng。

丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 死 者, 如 事 生。

折叠编辑本段出则弟

chū zé tì

【出 则 弟】

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立

qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

近 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄

折叠编辑本段谨

jǐn

【谨】

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时

chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手

guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切

zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā

衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑

bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

执 虚 器 ,如 执 盈 ,入 虚 室 ,如 有 人

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

斗 闹 场, 绝 勿 近,邪 僻 事, 绝 勿 问

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 入 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明

yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

用 人 物, 须 明 求 ,傥 不 问, 即 为 偷

jiè rén wù jí shí huán rén jiè wù yǒu wù qiān

借 人 物, 及 时 还 ,人借物,有勿悭

折叠编辑本段信

xìn

【信】

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧

kè bó yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

刻 薄 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见 人 善, 即 思 齐 ,纵 去 远 ,以 渐 跻

jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú zé jǐng

见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 则警

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺

ruò yī fú ruò yǐn shí bù rl rén wù shēng qī

若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

过 能 改 ,归 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜

折叠编辑本段泛爱众

fàn ài zhòng

【泛 爱 众】

fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài

凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载

xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

才 大 者, 望 自 大, 人 所 服 ,非 言 大

jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zǐ

己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新

rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰

rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉

yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽

shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言

折叠编辑本段亲仁

qīn rén

【亲 仁】

tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少

bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏

折叠编辑本段余力学文

yú lì xué wén

【 余 力 学 文】

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人

dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通

xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义

fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正

mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病

liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处

suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之

fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì

勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致[3]

折叠编辑本段作品注释

折叠总叙

1、弟子规 圣人训 首孝弟(同'悌') 次谨信

【解释】弟子规,是圣人的教诲。首先是孝敬父母、友爱兄弟姊妹,其次是谨言慎行、信守承诺。

2、泛爱众 而亲仁 有余力 则学文

【解释】博爱大众,亲近有仁德的人。学好自己的思想道德之后,有多余精力,就应该多学多问。

折叠入则孝

3、父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒

【解释】如果父母呼唤自己,应该及时应答,不要故意拖延迟缓;如果父母交代自己去做事情,应该立刻动身去做,不要故意拖延或推辞偷懒。

4、父母教 须敬听 父母责 须顺承

【解释】父母教诲自己的时候,态度应该恭敬,并仔细聆听父母的话;父母批评和责备自己的时候,不管自己认为父母批评的是对是错,面对父母的批评都应该态度恭顺,不要当面顶撞。

5、冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定

【解释】冬天天气寒冷,在父母睡觉之前,应该提前为父母温暖被窝,夏天天气酷热,应该提前帮父母把床铺扇凉;早晨起床后,应该先探望父母,向父母请安问好;到了晚上,应该伺候父母就寝后,再入睡。(此处引用古代"二十四孝"中的黄香的典故)

6、出必告 反必面 居有常 业无变

【解释】出门前,应该告诉父母自己的去向,免得父母找不到自己,担忧记挂;回到家,应该先当面见一下父母,报个平安;虽然子女有出息,父母会高兴,但是父母辈对子女最大的期望不是你多么有出息,而是你平平安安稳稳当当,一生没有灾秧。所以,居住的地方尽量固定,不要经常搬家,谋生的工作也不要经常更换;

7、事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏

【解释】事情虽小,也不要擅自作主和行动;擅自行动造成错误,让父母担忧,有失做子女的本分;

8、物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤

【解释】自己有什么东西,就算很小,也不要背着父母私藏。天下没有不透风的墙,如果私藏东西,即使自己很谨慎,也免不了会有被父母发现的一天,那时父母会伤心;

9、亲所好 力为具 亲所恶 谨为去

【解释】父母喜欢的事情,应该尽力去做; 父母厌恶的事情,应该小心谨慎不要去做(包括自己的坏习惯);

10、身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞

【解释】自己的身体受到伤害,必然会引起父母忧虑。所以,应该尽量爱惜自己的身体,不要让自己受到不必要的伤害。自己的名声德行受损,必然会令父母蒙羞受辱。所以,应该谨言慎行,不要让自己的名声和德行无端受损,更不要去做那种伤风败俗,自污名声,自贱德行的事情。

11、亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤

【解释】父母对我们态度慈爱的时候,孝敬父母恭顺父母不是什么难事;父母对我们态度不好,批评我们,埋怨我们,或者恶声恶气,厌恶我们,憎恨我们,打骂我们,甚至动刀动枪杀害我们,还能对父母心存孝意,才是难能可贵。(当然,父母打自己,甚或要动刀动枪杀自己的时候,自己应该远远的躲开,跑掉,以免让父母背上不慈杀女弑子的坏名声。)

12、亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

【解释】如果自己认为父母有过错,应该努力劝导父母改过向善,以免父母铸成更大的错误,使父母陷于不义的境地;不过要注意方法,劝导时应该和颜悦色、态度诚恳,说话的时候应该语气轻柔。

13、谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨

【解释】如果自己劝解的时候,父母听不进去,不要强劝,应该等父母高兴的时候再规劝,别跟父母顶撞,徒惹父母生气,还达不到规劝的效果;如果父母不听劝,又哭又闹,就暂时顺从父母;如果把父母劝恼,生气责打自己,不要心生怨恨,更不要当面埋怨。

14、亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床

【解释】父母亲生病时,要替父母先尝药的冷热和安全;应该尽力昼夜服侍,一时不离开父母床前;

15、丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝

【解释】父母去世之后,守孝三年,经常追思、感怀父母的养育之恩;生活起居,戒酒戒肉;

16、丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

【解释】办理父母的丧事要合乎礼节,不可铺张浪费;祭奠父母要诚心诚意;对待去世的父母,要像生前一样恭敬。

折叠出则弟

17、兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

【解释】兄长要友爱弟妹,弟妹要恭敬兄长;兄弟姊妹能和睦相处,父母自然欢喜,孝道就在其中了;

18、财物轻 怨何生 言语忍 忿[fèn]自泯[mǐn]

【解释】轻财重义,怨恨就无从生起;言语上包容忍让,忿怒自然消失;

19、或饮食 或坐走 长者先 幼者后

【解释】饮食用餐,就坐立行走;年长者优先,年幼者在后;

20、长呼人 即代叫 人不在 己即到

【解释】长辈呼唤别人,应该立即代为传唤和转告;如果那个人不在,或者找不到那个人,应该及时告知长辈;

21、称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能

【解释】称呼尊者长辈,不应该直呼其姓名;在尊者长辈面前,应该谦虚有礼,见到尊者长辈有所不能,帮助可以,但不应该故意炫耀自己的才能,故意显示自己比尊者长辈强;

22、路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立

【解释】路上遇见长辈,应恭敬问好行礼;如果长辈没有说话,应退后恭敬站立一旁,等待长辈离去;

23、骑下马 乘下车 过犹待 百步余

【解释】如果遇见长辈时,自己是骑马或乘车,应下马或下车问候;等待长者离开百步之远,方可续行;

24、长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐

【解释】长辈站着的时候,晚辈不应该坐着。具体是长辈坐下前,晚辈不应该先坐;大家都坐着的时候,长辈站起来时,晚辈也应该站起来;大家都坐着的时候,又一个长辈进来了,晚辈也应该立即站起来,以示尊敬。长辈坐定以后,晚辈应该等长辈示意自己坐下时,才可以坐;

25、尊长前 声要低 低不闻 却非宜

【解释】在尊长跟前与尊长说话,或者在尊长跟前与别人说话,应该低声细气,不应该咋咋呼呼;但声音太低,交头接耳,窃窃私语,尊长听不清楚,也不合适;

26、进必趋 退必迟 问起对 视勿移

【解释】到尊长面前,应快步向前;退回去时,稍慢一些才合礼节;长辈问话时,应该站起来回答,而且应该注视聆听,不应该东张西望;

27、事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

【解释】对待父辈祖辈,如养父,姑父,姨父,叔父,舅父,岳父,祖父,外祖父,曾祖父,外曾祖父等等长辈,应该如同对待自己的亲生父亲一般孝顺恭敬;对待兄辈,如堂兄,表兄,族兄等兄长,应该如同对待自己的同胞兄长一样友爱尊敬。

折叠谨

28、朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时

【解释】早上应该早起,晚上不应该过早睡;因为人生易老,所以应该珍惜时光;

29、晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手

【解释】早晨起床,务必洗脸梳妆、刷牙漱口;大小便回来,应该洗手;

30、冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切

【解释】穿戴仪容整洁,扣好衣服纽扣;袜子穿平整,鞋带应系紧;

31、置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽

【解释】放置衣服时,应该固定位置;衣物不要乱放乱扔,以免使家中脏乱差;

32、衣贵洁 不贵华 上循份 下称家

【解释】服装穿着重在整洁,不在多么华丽;一方面应该考虑自己的身份地位,另一方面应该根据家庭实力量力而行;

33、对饮食 勿拣择 食适可 勿过则

【解释】对待饮食,不要挑挑拣拣,嫌这嫌那;饮食吃饱吃好就行,不要过分追求美食,更不要过分追求奢华;

34、年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑

【解释】少年未成,不可饮酒;酒醉之态,最为丑陋;

35、步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬

【解释】走路步伐从容稳重,站立要端正;上门拜访他人时,拱手鞠躬,真诚恭敬;

36、勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀

【解释】不要踩在门槛上,站立不要歪斜;坐的时候不可以伸出两腿,腿不可抖动;

37、缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱

【解释】进出房间揭帘子、开关门的时候,应该动作轻缓,不要故意发出声响;拐弯的时候,应该绕大点圈,不要直楞楞的贴着墙角或者直角拐,这样就不会撞到物品的棱角,以致受伤,也不会因为有人在拐角处突然出现而撞在一起;

38、执虚器 如执盈 入虚室 如有人

【解释】拿空器具的时候,应该像拿着里面装满东西的器具一样,端端正正,不要甩来甩去,不然会显得很轻浮;进入无人的房间,也应该像进入有人的房间一样,不可以随便;

39、事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略

【解释】做事的时候,即使再紧迫,也不要慌慌张张,因为忙中容易出错;不要畏惧困难,也不要草率行事。

40、斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问

【解释】打斗、赌博、色情等不良场所,绝对不要接近;对邪僻怪事,不要好奇过问;

41、将入门 问孰存 将上堂 声必扬

【解释】将要入门之前,应先问:"有人在吗?"进入客厅之前,应先提高声音,让屋里的人知道有人来了;

42、人问谁 对以名 吾与我 不分明

【解释】屋里的人问:"是谁呀?",应该回答名字;若回答:"是我",让人无法分辨是谁;

43、用人物 须明求 倘不问 即为偷

【解释】想用别人的物品,应该明明白白向人请求、以征得同意;如果没有询问主人意愿,或者问了却没有征得主人同意,而擅自取用,那就是偷窃行为;

44、借人物 及时还 后有急 借不难

【解释】借人物品,应该及时归还;以后若有急用,再借不难;

折叠信

45、凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉

【解释】开口说话,诚信为先;欺骗和胡言乱语,不可使用;

46、话说多 不如少 惟其是 勿佞巧

【解释】话多不如话少;说话事实求是,不要妄言取巧;

47、奸巧语 秽污词 市井气 切戒之

【解释】不要讲奸邪取巧的话语、下流肮脏的词语;势利市井之气,千万都要戒之;

48、见未真 勿轻言 知未的 勿轻传

【解释】没有得知真相之前,不要轻易发表意见;不知道真相的传言,不可轻信而再次传播;

49、事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错

【解释】对不合理的要求,自己做不到的事情,不要轻易答应许诺;如果轻易答应,就会使自己进退两难;

50、凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

【解释】说话时吐字清楚,语速缓慢;说话不要太快、吐字模糊不清;

51、彼说长 此说短 不关己 莫闲管

【解释】不要当面说别人的长处,背后说别人的短处;不关自己的是非,不要无事生非;

52、见人善 即思齐 纵去远 以渐跻

【解释】看见他人的善举,要立即学习看齐;纵然能力相差很远,也要努力去做,逐渐赶上;

53、见人恶 即内省 有则改 无加警

【解释】看见别人的缺点或不良行为,要反省自己;有则改之,无则加以警惕;

54、唯德学 唯才艺 不如人 当自砺

【解释】只有品德学识才能技艺不如别人,应当自我激励,自我磨砺,自我提高;

55、若衣服 若饮食 不如人 勿生戚

【解释】如果是穿着饮食不如他人,不要攀比忧愁;

56、闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却

【解释】 如果听到别人的批评就生气,听到别人的称赞就欢喜,坏朋友就会来找你,良朋益友就会离你而去;

57、闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲

【解释】听到他人称赞自己,唯恐过誉;听到别人批评自己,欣然接受,良师益友就会渐渐和你亲近;

58、无心非 名为错 有心非 名为恶

【解释】不是存心故意做错的 ,称为过错;若是明知故犯的,便是罪恶。

59、过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

【解释】 知错改过,错误就会消失;如果掩饰过错,就是错上加错;

折叠泛爱众

60、凡是人 皆须爱 天同覆 地同载

【解释】 凡是人类,皆须相亲相爱;因为同顶一片天,同住地球上;

61、行高者 名自高 人所重 非貌高

【解释】德行高尚者,名声自然崇高;人们内心真正敬重的是德行,而不是那些表面上权势高,地位高的人;

62、才大者 望自大 人所服 非言大

【解释】大德大才者,威望自然高大;人们内心真正信服的德才,而不是那些嘴上谈论的大官,大人物,大财商;

63、己有能 勿自私 人所能 勿轻訾

【解释】自己有能力,不要自私自利,要帮助别人;他人有能力,不要嫉妒,应当欣赏学习;

64、勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新

【解释】不要献媚巴结富有的人,也不要在穷人面前骄纵自大;不要喜新厌旧;

65、人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰

【解释】别人正在忙碌,不要去打扰;别人心情不好,不要用闲言闲语去打扰;

66、人有短 切莫揭 人有私 切莫说

【解释】别人的短处,切记不要去揭短;别人的隐私,切记不要去宣扬;

67、道人善 即是善 人知之 愈思勉

【解释】赞美他人的善行就是行善;别人听到你的称赞,就会更加勉励行善;

68、扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作

【解释】宣扬他人的恶行,就是在做恶事;对别人过分指责批评,会给自己招来灾祸;

69、善相劝 德皆建 过不规 道两亏

【解释】互相劝善,德才共修;有错不能互相规劝,两个人的品德都会亏欠。

70、凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少

【解释】取得或给予财物,贵在分明,该取则取,该予则予;给予宜多,取得宜少;

71、将加人 先问己 己不欲 即速已

【解释】要求别人做的事情,先反省问自己愿不愿意做,自己不愿意做的事情,应立刻停止要求,不要强求别人去做;

72、恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长

【解释】欲报答别人的恩情,就要忘记对别人的怨恨;应该短期抱怨、长期报恩;

73、待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽

【解释】对待婢女和仆人,自己要品行端正、以身作则;虽然品行端正很重要,但是仁慈宽厚更可贵;

74、势服人 心不然 理服人 方无言

【解释】仗势逼迫别人服从,对方难免口服心不服;以理服人,别人才会心悦诚服。

折叠亲仁

75、同是人 类不齐 流俗众 仁者稀

【解释】同样是人,善恶正邪,心智高低,良莠不齐;流于世俗的人众多,仁义博爱的人稀少;

76、果仁者 人多畏 言不讳 色不媚

【解释】如果有一位仁德的人出现,大家自然敬畏他;他直言不讳,不会察色献媚;

77、能亲仁 无限好 德日进 过日少

【解释】能够亲近有仁德的人,向他学习,是无限好的事情;他会使我们的德行与日俱增,过错逐日减少;

78、不亲仁 无限害 小人进 百事坏

【解释】不肯亲近仁义君子,就会有无穷的祸害;奸邪小人就会趁虚而入,影响我们,导致整个人生的失败。

折叠余力学文

79、不力行 但学文 长浮华 成何人

【解释】不能身体力行入则孝、出则弟、谨而信、泛爱众、而亲仁,纵有知识,也只是增长自己华而不实的习气,变成一个不切实际的人;

80、但力行 不学文 任己见 昧理真

【解释】只是身体力行,不肯读书学习,就容易依著自己的偏见做事,也会看不到真理;

81、读书法 有三到 心眼口 信皆要

【解释】读书的方法有三到:眼到、口到、心到,三者缺一不可;

82、方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起

【解释】做学问要专一,不能一门学问没搞懂,又想搞其他学问;

83、宽为限 紧用功 功夫到 滞塞通

【解释】读书计划要有宽限,用功要加紧;用功到了,学问就通了;

84、心有疑 随札记 就人问 求确义

【解释】不懂的问题,记下笔记,就向良师益友请教,求的正确答案;

85、房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正

【解释】房间整洁,墙壁干净,书桌清洁,笔墨整齐;

86、墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

【解释】墨磨偏了,心思不正,写字就不工整,心绪就不好了。

87、列典籍 有定处 读看毕 还原处

【解释】书架取书,读完之后,放归原处;

88、虽有急 卷束齐 有缺损 就补之

【解释】虽有急事,也要把书本收好再离开,有缺损就要修补;

89、非圣书 屏勿视 蔽聪明 坏心志

【解释】不良书刊,摒弃不看,以免蒙蔽智慧和坏了心志。

90、勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

【解释】遇到挫折,不要自暴自弃,通过身体力行圣贤的训诫,就可以达到圣贤的境界。[3]

折叠编辑本段创作背景

康熙年间,统治阶层出于长久统治的目的,主动追求对儒家思想文化的认同。包括崇文尊孔,提倡修读四书五经,尊孔子为"大成至圣文宣先师";大修孔庙,春秋祭孔、宣谕以孔子儒教为立国之本。《弟子规》原名《训蒙文》,是清朝康熙年间的秀才李毓秀所作。《弟子规》是当时皇权、神权下的产物,满族人以几十万人统治亿万汉族人,统治者需要顺民、傀儡、奴隶。1670年,根据儒学核心制定和颁发"圣谕"十六条,作为人们的思想准则和行为规范:敦孝悌以重人伦;笃宗族以昭雍睦;和乡党以息争讼;重农桑以足衣食;尚节俭以惜财用;隆学校以端士习;黜异端以崇正学;讲法律以儆愚顽;明礼让以厚风俗;务本业以定民志;训子弟以禁非为;息诬告以全良善;戒匿匪以免株连;完钱粮以省催科;联保甲以弭盗贼;解仇忿以重生命。另外,康熙十二年的荐举山林隐逸、十六年开设明史馆、十七年的荐举博学鸿词,网罗名士,弘扬儒学。这些举措都促进了儒家的发展。《弟子规》正是在这种文学氛围下,写作而成的。其原名《训蒙文》,原作者李毓秀是清朝康熙年间的一个秀才。他以《论语》"学而篇"中"弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文"为中心,列述了弟子在家、出外、待人、接物与学习上应当恪守的守则规范。后来贾存仁将其修订改编并改名为《弟子规》。[1]

折叠编辑本段后世影响

折叠教育意义

此书以浅近通俗的文字、三字韵的形式阐述了学习的重要、做人的道理以及待人接物的礼貌常识等等。《弟子规》总叙中说:"弟子规,圣人训:首孝弟,次谨信,泛爱众,而亲仁,有余力,则学文。"这里面有七个科目,即孝,弟,谨,信,爱众,亲仁,学文,前六项属于德育修养,后一项,即学文,属于智育修养。《弟子规》明确强调了做人的各项准则,首先教育我们孝顺父母、恭敬兄长,继而教育我们把对父兄的孝敬扩大到社会,"事诸父,如事父;事诸兄,如事兄",进而教育我们泛爱众,"凡是人,皆须爱",通篇讲的是父母对子女倾注了无私的爱,子女应该以无私的爱回报父母。

2014年9月6日,海南省首开传统文化改造犯人的先河,服刑人员每日诵读和领悟《弟子规》、《了凡四训》、《太上感应篇》,"学一句,做一句",潜移默化学会为人。中国司法部肯定海南经验,将海南司法厅编著的《中华传统美德教育教材》纳入服刑人员教育统编教材全国发行。[2]

折叠文史影响

《弟子规》三字一句,易学易记,文中穿插了相关文史知识、成语典故。《弟子规》所讲的道理,从入则孝、出则弟、谨而信、泛爱众、亲仁及余力学文着手讲述了古代很多的典故。[3]

折叠编辑本段作者简介

李毓秀(1647-1729),字子潜,号采三。山西省新绛县龙兴镇周庄村人,生于清代顺治年间,卒于雍正年间,享年83岁。清初著名学者、教育家。李毓秀的人生经历平实,性情温和豁达,因而缺少传奇故事。史料记载,在年轻的时候,李毓秀师从同乡学者党冰壑,游学近二十年。科举不中后,就放弃了仕进之途,终身为秀才,致力于治学。精研《大学》《中庸》,创办敦复斋讲学。来听课的人很多,门外满是脚印。太平县御史王奂曾多次向他请教,十分佩服他的才学,被人尊称为李夫子。平生只考中秀才,主要活动是教书。根据传统对童蒙的要求,也结合他自己的教书实践,写成了《训蒙文》,后来经过贾存仁修订,改名《弟子规》。他的著作还有《四书正伪》、《四书字类释义》、《学庸发明》、《读大学偶记》、《宋孺夫文约》、《水仙百咏》等,分别藏于山西省图书馆和北京大学图书馆。

折叠编辑本段作品鉴赏

折叠名称由来

"弟子"即学生、子弟之义,人人都为人子女,人人都为人弟子,所以,"弟子"涉及到所有的人,"弟子"不是指小孩,圣贤人的学生都叫弟子。 "规"就是做人的道理,行为的规范;"规"也是会意字,左边一个"夫",右边一个"见",叫大丈夫的见解。当然大丈夫的见解一定是随顺圣贤教诲,也就是人生的真理,来做事、来处事待人。《弟子规》我们来学才能把孩子教好,"教儿教女先教己",要把儿女教好,首先要提升自己,自己先学好,这样才能够当好身教的工作。[4]

折叠董遇巧用三余

(有余力则学文)

时间:三国时期。魏国有一个人叫董遇。自幼生活贫苦,整天为了生活而奔波。但是他只要一有空闲时间,就坐下来读书学习,所以知识很渊博,人们很佩服他。名声也越来越大。附近的人纷纷前来求教,并问他是如何学习的。董遇告诉他们说:冬者,岁之余;夜者,日之余;阴雨者,时之余。学习要利用三余,也就是三种空余时间:冬天是一年之余,晚上是一天之余,雨天是平日之余。人们听了,恍然大悟。原来就是要通过一切可以利用的时间来读书学习,以提高自己的水平。

折叠孟母断机

(父母教须敬听)

孟子是古代儒家代表之一,著有《孟子》七篇(孟子者七篇止--三字经)。孟子小的时候,并不太珍惜学习的机会,有一天读书厌倦了,就跑出学堂去玩。后来孟子的母亲知道了,就在织布的时候,突然很生气的样子把织布的梭子折断,扔在地上。孟子很奇怪,就问母亲为什么生气。母亲说:"织布要一寸一寸地织,才能织成。但是如果把梭子折断了,不去织它,还能织成一匹布吗?你的学业也一样啊,你还没有学成就厌倦了,怎么能够成为有用的人呢!"孟子听了,明白了做学问的道理,从此发奋学习,终于成为一代大师。

折叠黄香温席

(冬则温夏则凊)

过去汉朝的时候,有一个叫黄香的孩子,是江夏人。他九岁时,就已经懂得了服侍父母的道理.每次当炎炎夏日到来的时候,就给父母的蚊帐扇风,让枕头和席子清凉爽快,把吸人血的小虫和蚊子扇开,让父母好好睡;到了寒冷的冬天,就用自己的身体让父母的被子变得温暖,让父母睡得暖和.于是黄香的事迹流传到了京城,号称"天下无双,江夏黄香"。

折叠鹿乳奉亲

(亲所好力为具)

郯子,春秋时郯国国君。古代的一位大孝子,父母年纪大了,都患眼疾,很想吃鹿乳。郯子听说鹿乳可以治好双亲的眼疾,便披着鹿皮,去深山想尽办法混入鹿群之中,终于有一天,他得到鹿乳,带回家让父母喝了。在取得鹿乳的过程中,有一次,一个猎人误认披着鹿皮的郯子是鹿,正要射他,郯子赶紧大叫,并将实情相告,猎人被他的孝心感动,护送郯子出山,并且将这件事告诉了大家。从此国君鹿乳奉亲的孝顺故事也成了千古佳话流传至今。解:家里有好吃的不能只想到自己的满足,更应该考虑到长辈。水果或菜肴也都要和长辈一起分享,不能吃"独食"。(推而广之:亲所恶谨为去)父母亲不喜欢的东西,或者我们自身而不好的习惯,都要把它去除掉。

折叠卧冰求鲤

(亲爱我孝何难,亲憎我孝方贤)

晋朝人王祥,幼年时母亲就去世了。父亲又娶了继母,继母朱氏不喜欢王祥。经常在父亲面前说他的坏话,久而久之,连父亲也不喜欢他了。虽然失去了父母的慈爱,但是王祥仍然很孝敬自己的父母。有一年冬天,继母病了,想吃新鲜的鲤鱼。当时天寒冰冻,河面都结冰了,一般渔民都已经不出去捕鱼了。王祥为了捉到活鱼,竟然脱掉衣服卧在冰上,希望能用体温化开河面的冰以后再捕鱼。(神话色彩的情节是)这时候冰忽然自行融解裂开一条缝,从里面跃出两只鲤鱼,于是拿回去供母。王祥的孝行感动了继母,以后继母对他也就格外关心起来了。一家人的生活慢慢融洽和谐起来。原文翻译:晋朝的王祥,早年丧母,继母朱氏并不慈爱,常在其父面前数说王祥的是非,因而失去父亲之疼爱。继母朱氏时常想吃鲤鱼,但因天寒河水冰冻,无法捕捉,王祥便赤身卧于冰上祷告,忽然间冰裂,从裂缝处跃出两尾鲤鱼,王祥喜极,持归供奉继母。

折叠子骞谏父

(亲有过谏使更,亲憎我孝方贤)

周朝时候,有个孝子,叫做闵子骞。他是孔子的学生。生他的母亲,早已过世了,他的父亲娶了一个后妻,生了两个儿子。那个后母很厌恶闵损,冬天的时候,给自己亲生的两个儿子,做了棉絮做的衣裳,给闵损穿的衣裳却是只装着芦花的。有一天,他的父亲叫闵子骞推车子出外。可是因为衣裳单薄,身体寒冷,一个不小心,不觉失掉了车上驾马引轴的皮带子。他的父亲起初以为儿子太粗心很生气,就用鞭子打他。鞭子把衣服抽破了,露出全是不保暖的芦花,才知道大儿子是穿了芦花的缘故。回家后,再摸摸另外两个孩子的衣服,却是暖和的棉花。父亲的心里明白了,是后母虐待了闵子骞,一气之下,就要赶走后母。这时闵子骞跪下来哀求父亲,说:"母在一子单,母去三寒。"母亲在家,只有孩儿一人受冻,如果母亲走了,家里就有三个孩子要受寒。这两句话感动了父亲,留下了后母,也使后母知道反省改过,而变成了慈母。闵子骞的孝行是发自天性的,不管父母对他是疼爱或是憎恶,他始终都是用心尽孝的,安顿了一家人的心,让一家人世间各安其分,因而保全了一个濒临破碎的家庭。所以孔子在教学时,还特别称赞闵子骞说:"真是难能可贵的孝子啊!"解: 父慈子孝,不一定让我们的家富裕有钱,不一定有花园别墅可以住,但是"孝行"却可以建立天然和谐的秩序,让我们活在安和乐利的环境中!家如果是一个人的堡垒,孝就是堡垒的基石,多一份孝心,家就多一份保障,让我们用孝行,把家建成固若金汤的堡垒!

折叠亲尝汤药

(亲有疾药先尝,昼夜侍不离床)

汉文帝刘恒是汉高祖的第三个儿子,他是薄太后所生。汉文帝以仁孝闻于天下,侍奉母亲从不懈怠。母亲生病躺在床上三年,他常常晚上不睡觉,在床前照看母亲,母亲所服的汤药,他亲口尝过后才放心让母亲服用。他在位24年,重德治,兴礼仪,注意发展农业,使西汉社会稳定,人丁兴旺,经济得到恢复和发展。

折叠为兄之道之友爱

(兄道友弟道恭,兄弟睦孝在中)

南朝宋时宰相徐湛之小时候和弟弟徐淳之一起乘车外出,可是乘车时驾车的牛突然奔跑过来,车子坏在了路上,周围的人见后纷纷赶来搭救他们,徐湛之让搭救他们的人先把弟弟抱下车,然后才是他,众人纷纷赞叹他虽然小却很有见识。(《宋书卷七十一列传第三十一》徐湛之,年数岁,与弟淳之共车行,牛奔车坏,左右驰来赴之。湛之先令取弟,众咸叹其幼而有识。)


本文地址:http://linshuhaos.com/etdw/778.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 imcoffeir 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?